Αντικαπιταλιστικη Πολιτικη Ομαδα

Για την ριζοσπαστική και αντικαπιταλιστική Αριστερά που χρειαζόμαστε σήμερα (7 σημεία – συμβολή στην συζήτηση της Πανελλαδικής Σύσκεψης της ΛΑΕ)

  1. Η γενική απεργία της 12ης Νοέμβρη έστειλε το δικό της προμήνυμα αντίστασης ενάντια στα νέα σκληρά μέτρα και στο νεοφιλελεύθερο, δήθεν μονόδρομο. Είχε εξάλλου ήδη προηγηθεί η εμφάνιση της αυθόρμητης και μαζικής έκφρασης κοινωνικής αλληλεγγύης στους πρόσφυγες δίνοντας το σήμα της μη διολίσθησης προς τα δεξιά. Οι κοινωνικές εκφράσεις αντίστασης, μόλις δυό μήνες μετά τις εκλογές, δίνουν πρώτες απαντήσεις στον παραλυτικό πεσιμισμό που αναπτύχθηκε στη μετεκλογική συζήτηση εντός της Αριστεράς. Υπενθυμίζουν πως η κίνηση των μαζών αξίζει όσο πλήθος προγραμμάτων. Αναδεικνύουν την προτεραιότητα της στήριξης και οργάνωσης των κοινωνικών αντιστάσεων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

13 σημεία – συμβολή στην μετεκλογική συζήτηση

Οι εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη 2015 πέρασαν στην Ιστορία ως ένα ορόσημο που κλείνει έναν πολιτικό κύκλο και ανοίγει έναν καινούργιο. Επισφράγισαν την μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την «επιτυχία» του να εγκλωβίσει εκλογικά την κοινωνία εντός του «μνημονιακού κάδρου». Νίκησε η «μνημονιακή Αριστερά» την «μνημονιακή Δεξιά» σε μια προεκλογική περίοδο όπου η πολιτική συζήτηση αφορούσε σε οτιδήποτε εκτός του ….μνημονίου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ψήφο στη Λαϊκή Ενότητα. Για τη συνέχεια, τη ρήξη, την υπέρβαση

Είμαστε λίγες μέρες πριν από ακόμη μια εκλογική αναμέτρηση, τα τελευταία χρόνια, με επίδικο το μνημόνιο της λιτότητας. Μόνο που τώρα στο μνημονιακό μέτωπο, στο μέτωπο του «μονόδρομου» και της «μη εναλλακτικής» προστέθηκε μαζί με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, τους ΑΝΕΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ του Α. Τσίπρα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η περίοδος δεν έκλεισε. Το στοίχημα της συνέχειας…

Είναι σημαντικό σε περιόδους ιστορικά κρίσιμες να αναγνωρίζεται το έδαφος επί του οποίου εκτυλίσσεται η ταξική και πολιτική πάλη και μάλιστα εν κινήσει. Η στρα­τη­γι­κή και η τα­κτι­κή από τις εγ­χώ­ριες και διε­θνείς δυ­νά­μεις του κε­φα­λαί­ου και το πο­λι­τι­κό τους προ­σω­πι­κό είχε μια διπλή στό­χευ­ση: α) «Να τε­λειώ­νου­με με την Αρι­στε­ρά» και β) «Να τσα­κί­σου­με τις διεκ­δι­κή­σεις και τους αγώ­νες των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών στρω­μά­των» βυ­θί­ζο­ντάς τες σε πο­λι­τι­κό αδιέ­ξο­δο, στην από­γνω­ση και στην απο­γο­ή­τευ­ση. Πρό­κει­ται για μια  επι­δί­ω­ξη με σαφή πο­λι­τι­κή στό­χευ­ση πε­ριό­δου, στον πυ­ρή­να της ίδιας της κρί­σης, όπου οι αντι­θέ­σεις είναι εκρη­κτι­κές και το ζή­τη­μα της ηγε­μο­νί­ας απο­τε­λεί δια­κύ­βευ­μα. Μά­λι­στα η εφαρ­μο­γή αυτής της πο­λι­τι­κής στη χώρα «αδύ­να­μο κρίκο» της ευ­ρω­παϊ­κής κρί­σης έχει ανα­πό­δρα­στα σο­βα­ρές συ­νέ­πειες σε διε­θνές επί­πε­δο. Η πο­λι­τι­κή και τα­ξι­κή ευ­θυ­κρι­σία των κυ­ρί­αρ­χων τά­ξε­ων και του πο­λι­τι­κού τους προ­σω­πι­κού είναι εμ­φα­νής. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ τι; Τόλμη και συμπεράσματα

Η μνημονιακή στροφή του Αλέξη Τσίπρα που ενισχύεται και επιταχύνεται με την προκήρυξη των εκλογών, αποτελεί μια εξέλιξη με ανυπολόγιστες συνέπειες για το μαζικό κίνημα και την Αριστερά, όχι μόνο στην Ελλάδα μα πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Μάλιστα, όσο περνούν οι μέρες, αστικές δυνάμεις, εγχώριες και ευρωπαϊκές, ευρύτερες από το πολιτικό επιτελείο του μεταλλαγμένου μνημονιακού πλέον ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφήνουν να συντηρηθούν ούτε τα προσχήματα περί μιας δήθεν αριστερής διαχείρισης της λιτότητας. Ταυτόχρονα όμως η ηχηρή «κωλοτούμπα» του Τσίπρα ανανεώνει, αν και με τρόπο αρνητικό, την ιστορική πρόκληση για το κίνημα και την πολιτική Αριστερά. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η εναλλακτική πρόταση της Αριστεράς και η αναγκαιότητα για την πολιτική έκφραση του ΟΧΙ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση «το ΟΧΙ δεν ηττήθηκε, συνεχίζουμε…» που διοργάνωσαν οι ιστοσελίδες Iskra και Rproject στην Ζάκυνθο με την παρουσία της πλειοψηφίας των μελών του ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου αλλά και ευρύτερα. Ο ομι­λη­τής Γ. Σα­που­νάς, μέλος της Κε­ντρι­κής Επτρο­πής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, εξέ­θε­σε, με­τα­ξύ άλλων, την αρι­στε­ρή δια­φω­νία με την επι­λο­γή της μνη­μο­νια­κής με­τάλ­λα­ξης του κόμ­μα­τος και της κυ­βέρ­νη­σης, ση­μεία από την εναλ­λα­κτι­κή  αρι­στε­ρή πρό­τα­ση καθώς και την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα για την συ­νέ­χι­ση του αντι­μνη­μο­νια­κού αγώνα, μαζί με το κοι­νω­νι­κό ρεύμα του ΟΧΙ. Τό­νι­σε την ανά­γκη για την πο­λι­τι­κή έκ­φρα­σή του και για την υπε­ρά­σπι­ση της ιστο­ρί­ας, των κα­τα­κτή­σε­ων, των αρχών και των ιδεών της μα­ζι­κής ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς. Στην συ­ζή­τη­ση που ακο­λού­θη­σε ανα­δεί­χτη­κε η απο­γο­ή­τευ­ση από την τροπή και την εξέ­λι­ξη των κυ­βερ­νη­τι­κών επι­λο­γών αλλά και η ανα­ζή­τη­ση άμε­σων εναλ­λα­κτι­κών διε­ξό­δων για τη  συ­νέ­χι­ση του αγώνα ώστε να μην ητ­τη­θεί το κοι­νω­νι­κό ρεύμα του ΟΧΙ και ο στό­χος για την ρήξη και την ανα­τρο­πή του νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρου «μο­νό­δρο­μου» απ’ τα κάτω και απ’ τ’ αρι­στε­ρά. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η Αριστερά ενάντια στη συμφωνία

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές μοιάζει ότι έχει φτάσει (γι’ ακόμη μια φορά) σε αδιέξοδο. Παρότι η κυβέρνηση έχει αποσπαστεί σχεδόν ολοκληρωτικά από τις προγραμματικές της θέσεις (κείμενο 47 σελίδων), τα ιμπεριαλιστικά κέντρα – δανειστές κλιμακώνουν τους ωμούς εκβιασμούς. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Όχι στην συμφωνία. Αριστερή στροφή και εκλογές

Στο σημείο που έχει φτάσει πλέον η διαπραγμάτευση δεν χωρούν πολλές αναγνώσεις και ερμηνείες. Οι δανειστές απαιτούν από την ελληνική κυβέρνηση να παραδώσει ακόμη και … τα προσχήματα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Στάση πληρωμών προς τους δανειστές και εκλογές

Παρέμβαση στην εκδήλωση «Σύγκρουση τώρα με τους δανειστές», που οργάνωσε η ιστοσελίδα Rproject την Τρίτη 19 Μάη Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο λόγος στο κόμμα!

Τις τελευταίες μέρες εντείνεται η εντύπωση ενός αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές. Το καθεστώς της ίδιας της διαπραγμάτευσης, πέρα από διαρροές, σκοπιμότητες, δηλώσεις και μιντιακή διαχείριση, παραμένει στάσιμο ως προς τη μη εκταμίευση χρημάτων από την τρόικα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες της ελληνικής κυβέρνησης για την πληρωμή μισθών, συντάξεων αλλά και των δανειστών. Η κυβέρνηση έχει υποχρεωθεί να στραγγίξει τα διαθέσιμα του Δημοσίου, φτάνοντας γι’ αυτό ακόμη και στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η πιο μεγάλη ώρα;

Οι «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης βρίσκονται στο στόχαστρο των δανειστών και ήδη βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι περαιτέρω «εκπτώσεις» που δεν αφήνουν σοβαρά περιθώρια να εμφανιστεί μια ενδεχόμενη συμφωνία ως «έντιμος» συμβιβασμός. Απέναντι σ’ αυτή την προοπτική στέκεται μόνο η επιλογή της ρήξης. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο κρίσιμος ρόλος της αριστερής «πτέρυγας» και η μεταβατική λογική

Με το υπερόπλο της ρευστότητας αλλά και της χρηματοδότησης και την «απειλή» πιστωτικού γεγονότος οι δανειστές αναγκάζουν την κυβέρνηση να στραγγίσει τα πολύτιμα διαθέσιμα του Δημοσίου βυθίζοντάς την σε ολοένα δυσχερέστερη θέση. Βέβαια χρεοστάσιο εντός ευρωζώνης δεν είναι εύκολο να συμβεί και πάντως όχι με την συνέργεια των ευρωπαϊκών διευθυντηρίων – κάτι τέτοιο αποτελεί όπλο του αδύναμου, του χρεώστη – γι’ αυτό και την τελευταία στιγμή δίνονται τα αναγκαία «ψίχουλα» μεταθέτοντας το πρόβλημα χρονικά. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Να ανατρέψουμε στην πράξη τους αρνητικούς όρους της πρόσφατης συμφωνίας!

Η πρόσφατη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με το eurogroup υπογράφτηκε μέσα σε εξαιρετικά δυσμενείς, εκβιαστικές συνθήκες. Παρά ταύτα η συμφωνία αυτή και η συνακόλουθη λίστα είναι αρνητική. Φέρει το νεοφιλελεύθερο αποτύπωμα, ιδιαίτερα στα ζητήματα των τραπεζών, των ιδιωτικοποιήσεων, των εργασιακών, του ασφαλιστικού. Στο ζήτημα του χρέους υπονομεύει καίρια την θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την διαγραφή τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους του, ενόψει της σχετικής διαπραγμάτευσης. Η εποπτεία και η απαγόρευση μονομερών κινήσεων διατηρείται. Εν τέλει κινδυνεύει να οδηγήσει σε αιχμαλωσία τον ΣΥΡΙΖΑ και σε αναδίπλωση του από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κυβερνητικές επιλογές, κοινωνική ανταπόκριση και Αριστερά

Η κυβέρνηση από τη πρώτη στιγμή, έδειξε στα μάτια της κοινωνίας, ότι θα αντιπαρατεθεί δυνατά με τους δανειστές για το «τέλος του μνημονίου και της Τρόικας», διαπραγματευόμενη ένα διαφορετικό καθεστώς στην σχέση της με την ΟΝΕ/ΕΕ ως προς την κυρίαρχη, νεοφιλελεύθερη γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης χρέους. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τίποτε λιγότερο από την «αυτοδυναμία» της Κυβέρνησης της Αριστεράς

Μόλις λίγες μέρες πριν τις εκλογές η ήττα της ΝΔ και η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν δεδομένες παρότι η αντιπαράθεση κορυφώνεται όσο πλησιάζουμε στην μέρα της κάλπης.

Οι εκλογές, πολυπόθητες για μεγάλο κοινωνικό τμήμα και για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήρθαν σε περιβάλλον κοινωνικής κίνησης και δεν αποτέλεσαν συνέπεια αυξημένης κινηματικής δραστηριότητας. Αυτή ακριβώς η συνθήκη αποτελεί τον γρίφο, όχι τόσο ή μόνο για το αποτέλεσμα της κάλπης, όσο για την συγκρότηση των όρων της συνέχειας: ο κόσμος επιλέγει «αριστερά» αλλά χωρίς να διεκδικεί συλλογικά και δυναμικά εδώ και αρκετό καιρό, με τις δυναμικές εξαιρέσεις αγώνων όπως των καθαριστριών να υπογραμμίζουν το πρόβλημα, δίνοντας ένα κοινωνικά αντιφατικό μήνυμα. Σε τί βαθμό και έκταση θα ταυτιστεί η κοινωνική διάθεση με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και την ενδεχόμενη κυβέρνηση της Αριστεράς, άμεσα ως δικιά του νίκη και δικιά του κυβέρνηση; Σε τί βαθμό θα δημιουργηθεί απελευθερωτική δυναμική μέσα στην ίδια την κοινωνία; Ασφαλώς θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της κάλπης της επόμενης Κυριακής καθώς επίσης και από τις πρώτες μετεκλογικές εξελίξεις και τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ και της νέας κυβέρνησης. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δυνατότητες και παγίδες

Η απόφαση Σαμαρά να επισπεύσει την προεδρική εκλογή επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις και συμπυκνώνει τον πολιτικό χρόνο.

Διαμορφώνει αντικειμενικά ένα νέο πλαίσιο στην ταξική και πολιτική πάλη. Πρόκειται για μια επιθετική κίνηση των αστικών κέντρων, πολλαπλών εκδοχών εξυπηρέτησης των στρατηγικών στόχων τους. Ταυτόχρονα, ανοίγει μια νέα δυνατότητα για την Αριστερά καθώς ευνοείται η συγκρότηση όρων πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης και αναζωπύρωσης της κοινωνικής κίνησης.

Η κίνηση Σαμαρά αναδεικνύει το μέγεθος των αδιεξόδων της κυβέρνησης. Εξάλλου είναι σαφές πως η επιλογή αυτή δεν έγινε εν αγνοία των βαθύτερων συστημικών κέντρων οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, ντόπιων, πανευρωπαϊκών και ευρύτερων. Ο κυνισμός του Σόιμπλε δεν άφησε τίποτα στη φαντασία μας: «Ακούσαμε την ανακοίνωση Σαμαρά, χωρίς αυτή να δημιουργήσει έκπληξη σε όλους μας, καθώς υπάρχουν μυστικά που κάνουμε ότι δεν τα ξέρουν οι άλλοι ή οι άλλοι κάνουν ότι δεν τα ξέρουμε εμείς. Αλλά τώρα έγινε γνωστή, είναι μια καλή απόφαση..» Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η Τζάκρη προσχωρεί στον ΣΥΡΙΖΑ;

«Η Τζάκρη προσχωρεί στον ΣΥΡΙΖΑ» διαβάζουμε σε πλήθος δημοσιευμάτων καθώς ζήτησε και επισκέφτηκε τον Α. Τσίπρα.

Η ώρα που θ’ ανοίξει το ζήτημα της ψήφισης Προέδρου της Δημοκρατίας και θα κριθεί ταυτόχρονα η υπόθεση των εκλογών και το τέλος της κυβέρνησης Σαμαρά πλησιάζει και ιδιαίτερα στον χώρο των «ανεξάρτητων» βουλευτών υπάρχει κινητικότητα καθώς απ’ αυτούς θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα συνεννόησης του ΣΥΡΙΖΑ με τον Σαμαρά, ιδιαίτερα στο ζήτημα του χρέους!

Αρνητική εντύπωση προκαλεί η δημόσια πρόταση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλη ότι χρειάζεται να γίνει «συνάντηση Τσίπρα-Σαμαρά και μια συμφωνία πακέτο για ΠτΔ, εκλογές και απομείωση του χρέους»!

Μάλιστα τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι κάποια «πηγή της Κουμουνδούρου» δίνει κάλυψη σ’ αυτή τη δήλωση, ως δήθεν, τμήμα ενός πλαισίου που έθεσε ο Α. Τσίπρας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην τελευταία συνάντησή τους.

Καθαρό ψέμα! Ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρότεινε συνεννόηση με την κυβέρνηση για κοινή στάση απέναντι στους δανειστές. Και πως θα μπορούσε άλλωστε;

Η αντιμετώπιση της διαπραγμάτευσης του χρέους, σε συνεργασία με το Σαμαρά, θα ανέτρεπε την κεντρική πολιτική επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην μνημονιακή κυβέρνηση,  αλλά και συνολικότερα απέναντι στους δανειστές και τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μια τέτοια επιλογή θα αποτελούσε πραγματική υπονόμευση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, των συνεδριακών του αποφάσεων. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Επανακαθορισμός και αποσαφήνιση της κοινωνικής απεύθυνσης του ΣΥΡΙΖΑ

Μαζί με τον ερχομό του Σεπτέμβρη βρισκόμαστε εν αναμονή των δηλώσεων του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ΔΕΘ καθώς και της καθιερωμένης διαδήλωσης.

Ο Α. Σαμαράς θα προσπαθήσει, για άλλη μια φορά, να παρουσιάσει το μαύρο – άσπρο, με θράσος απύθμενο και χωρίς καμιά ντροπή, ισχυριζόμενος ότι τα δεινά του λαού φτάνουν στο τέλος τους, μετά από ακόμη μια σφοδρότατη επίθεση στην κοινωνική πλειοψηφία, της οποίας ο ΕΝΦΙΑ αποτελεί το «κερασάκι στην τούρτα». Η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά του άλλο δρόμο δεν έχει από το να ελπίζει στην ώρα της διαπραγμάτευσης του χρέους παίρνοντας διαρκώς νέα μέτρα σκληρής ταξικής λιτότητας και να «προσεύχεται» κάθε βράδυ να μην διαλυθεί εκ των έσω η κυβέρνησή του και βέβαια να μην ξεσπάσει η σοβούσα κοινωνική απελπισία και οργή με μαζικό, ενεργητικό τρόπο. Τα σενάρια για ηθελημένες από την κυβερνητική πλευρά, πρόωρες εκλογές προκειμένου να υπάρξει μια σύντομη αριστερή παρένθεση – χωρίς τίποτα να αποκλείεται στην πρωτοφανή ρευστότητα της περιόδου – μοιάζουν περισσότερο με σενάρια αυτοκτονίας, τουλάχιστον του συγκεκριμένου πολιτικού προσωπικού, και πάντως οι πρόωρες εκλογές δεν χαίρουν καμιάς συμπάθειας από την Μέρκελ και τα τροϊκανά διευθυντήρια. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Απόρριψη της κεντροαριστερής γραμμής και επιμονή στην Κυβέρνηση της Αριστεράς!*

Αν και το εισηγητικό κείμενο περιλαμβάνει, στα πλαίσια του απολογισμού των εκλογών, πλήθος σημείων και παρατηρήσεων, πρέπει η Κεντρική Επιτροπή ως έχει, να το απορρίψει, για έναν και μόνο λόγο: επειδή εισηγείται επί της ουσίας την αντικατάσταση του συνεδριακού στόχου για «κυβέρνηση της Αριστεράς» από τον στόχο για «κυβερνητικό συνασπισμό». Μια τέτοια εξέλιξη – εκτός του προβληματισμού αν η ΚΕ είναι αρμόδια να αλλάξει συνεδριακή απόφαση – συνιστά ποιοτική αλλαγή στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ προς εντελώς λανθασμένες κατευθύνσεις που ελλοχεύουν τον κίνδυνο της άμεσης ήττας μα και οποιασδήποτε περαιτέρω προοπτικής για την Αριστερά και τις εργατικές / λαϊκές ελπίδες, αιτήματα και προσδοκίες. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »