Αντικαπιταλιστικη Πολιτικη Ομαδα

Month: Σεπτεμβρίου, 2015

13 σημεία – συμβολή στην μετεκλογική συζήτηση

Οι εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη 2015 πέρασαν στην Ιστορία ως ένα ορόσημο που κλείνει έναν πολιτικό κύκλο και ανοίγει έναν καινούργιο. Επισφράγισαν την μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την «επιτυχία» του να εγκλωβίσει εκλογικά την κοινωνία εντός του «μνημονιακού κάδρου». Νίκησε η «μνημονιακή Αριστερά» την «μνημονιακή Δεξιά» σε μια προεκλογική περίοδο όπου η πολιτική συζήτηση αφορούσε σε οτιδήποτε εκτός του ….μνημονίου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ψήφο στη Λαϊκή Ενότητα. Για τη συνέχεια, τη ρήξη, την υπέρβαση

Είμαστε λίγες μέρες πριν από ακόμη μια εκλογική αναμέτρηση, τα τελευταία χρόνια, με επίδικο το μνημόνιο της λιτότητας. Μόνο που τώρα στο μνημονιακό μέτωπο, στο μέτωπο του «μονόδρομου» και της «μη εναλλακτικής» προστέθηκε μαζί με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, τους ΑΝΕΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ του Α. Τσίπρα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η περίοδος δεν έκλεισε. Το στοίχημα της συνέχειας…

Είναι σημαντικό σε περιόδους ιστορικά κρίσιμες να αναγνωρίζεται το έδαφος επί του οποίου εκτυλίσσεται η ταξική και πολιτική πάλη και μάλιστα εν κινήσει. Η στρα­τη­γι­κή και η τα­κτι­κή από τις εγ­χώ­ριες και διε­θνείς δυ­νά­μεις του κε­φα­λαί­ου και το πο­λι­τι­κό τους προ­σω­πι­κό είχε μια διπλή στό­χευ­ση: α) «Να τε­λειώ­νου­με με την Αρι­στε­ρά» και β) «Να τσα­κί­σου­με τις διεκ­δι­κή­σεις και τους αγώ­νες των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών στρω­μά­των» βυ­θί­ζο­ντάς τες σε πο­λι­τι­κό αδιέ­ξο­δο, στην από­γνω­ση και στην απο­γο­ή­τευ­ση. Πρό­κει­ται για μια  επι­δί­ω­ξη με σαφή πο­λι­τι­κή στό­χευ­ση πε­ριό­δου, στον πυ­ρή­να της ίδιας της κρί­σης, όπου οι αντι­θέ­σεις είναι εκρη­κτι­κές και το ζή­τη­μα της ηγε­μο­νί­ας απο­τε­λεί δια­κύ­βευ­μα. Μά­λι­στα η εφαρ­μο­γή αυτής της πο­λι­τι­κής στη χώρα «αδύ­να­μο κρίκο» της ευ­ρω­παϊ­κής κρί­σης έχει ανα­πό­δρα­στα σο­βα­ρές συ­νέ­πειες σε διε­θνές επί­πε­δο. Η πο­λι­τι­κή και τα­ξι­κή ευ­θυ­κρι­σία των κυ­ρί­αρ­χων τά­ξε­ων και του πο­λι­τι­κού τους προ­σω­πι­κού είναι εμ­φα­νής. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »