Ο λόγος στο κόμμα!

by _/\_

Τις τελευταίες μέρες εντείνεται η εντύπωση ενός αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές. Το καθεστώς της ίδιας της διαπραγμάτευσης, πέρα από διαρροές, σκοπιμότητες, δηλώσεις και μιντιακή διαχείριση, παραμένει στάσιμο ως προς τη μη εκταμίευση χρημάτων από την τρόικα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες της ελληνικής κυβέρνησης για την πληρωμή μισθών, συντάξεων αλλά και των δανειστών. Η κυβέρνηση έχει υποχρεωθεί να στραγγίξει τα διαθέσιμα του Δημοσίου, φτάνοντας γι’ αυτό ακόμη και στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Μετά τη συμ­φω­νία της 20ής Φλε­βά­ρη και τις δήθεν δυ­να­τό­τη­τες της «δη­μιουρ­γι­κής ασά­φειας», αυτό που έχει συμ­βεί είναι ότι εκτός από την οι­κο­νο­μι­κή ασφυ­ξία οι πιέ­σεις των δα­νει­στών εστιά­ζο­νται ακρι­βώς πάνω στις κόκ­κι­νες γραμ­μές που δια­τύ­πω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, μη αφή­νο­ντας πολλά πε­ρι­θώ­ρια για τη δια­χεί­ρι­ση μιας εν­δε­χό­με­νης συμ­φω­νί­ας ως «έντι­μου συμ­βι­βα­σμού».

Η γε­νι­κή ει­κό­να της κυ­βέρ­νη­σης στην κοι­νω­νία, μέσα από τις με­τρή­σεις της κοι­νής γνώ­μης, είναι θε­τι­κή σε μια ευ­ρεία πλειο­ψη­φία, παρά τη μικρή κάμψη από τα αρ­χι­κά πο­σο­στά δη­μο­φι­λί­ας, αλλά και την παύση του κι­νη­μα­τι­σμού των πρώ­των ημε­ρών. Η κοι­νω­νία στη­ρί­ζει την κυ­βέρ­νη­ση θε­ω­ρώ­ντας ότι αντι­στέ­κε­ται στους δα­νει­στές, παρά το επι­κοι­νω­νια­κό μπα­ράζ φόβου των εγ­χώ­ριων και ξένων ΜΜΕ. Με­τέ­χο­ντας ταυ­τό­χρο­να στην εμπει­ρία των τριών μηνών αντι­πα­ρά­θε­σης και στα δι­λήμ­μα­τα που φα­νε­ρώ­νο­νται ολο­έ­να και πιο ξε­κά­θα­ρα. Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση, είναι σαφές πως τούτη την ώρα ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν έχει αντί­πα­λο στο πο­λι­τι­κό φάσμα. Εντού­τοις, μπρο­στά στο δια­φαι­νό­με­νο αδιέ­ξο­δο της γραμ­μής «win-win» οι πιέ­σεις αυ­ξά­νο­νται και οι εκτι­μή­σεις και τα σε­νά­ρια πο­λι­τι­κών εξε­λί­ξε­ων στην κα­τεύ­θυν­ση κυ­βερ­νη­τι­κής λύσης «εθνι­κής ενό­τη­τας» δί­νουν και παίρ­νουν. Είναι προ­φα­νές ότι οι εγ­χώ­ριες αστι­κές δυ­νά­μεις και οι πο­λι­τι­κοί τους εκ­πρό­σω­ποι θα κά­νουν ό,τι μπο­ρούν προ­κει­μέ­νου να επι­βλη­θεί μια συμ­φω­νία με τους δα­νει­στές.

Πλη­θαί­νουν οι φωνές

Μπρο­στά σ’ αυτές τις εξε­λί­ξεις, οι φωνές μέσα από τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που μι­λούν για στάση ανυ­πο­χώ­ρη­τη και για την επι­λο­γή της ρήξης έχουν δυ­να­μώ­σει μα και πλη­θύ­νει. Έχουν δυ­να­μώ­σει οι φωνές που εκ­φρά­ζουν την Αρι­στε­ρή Πλατ­φόρ­μα, καθώς και «τα­σι­κά» ανέ­ντα­χτων στε­λε­χών. Οι εξε­λί­ξεις επι­βε­βαιώ­νουν τη θέση ότι ένας «έντι­μος συμ­βι­βα­σμός» είναι ανέ­φι­κτος και φέρ­νουν στην επι­και­ρό­τη­τα την επι­λο­γή της ρήξης. Έχουν επί­σης πλη­θύ­νει οι φωνές που ακού­γο­νται από την τάση 53+, εντυ­πω­σια­κά πα­ρό­μοιες σε ορι­σμέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις με τις προ­σεγ­γί­σεις στε­λε­χών της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας ως προς τις άμε­σες επι­λο­γές και τη με­θο­δο­λο­γία προ­σέγ­γι­σης του αδιε­ξό­δου.

Όλες αυτές οι δη­λώ­σεις και η αρ­θρο­γρα­φία παί­ζουν ση­μα­ντι­κό ρόλο, καθώς δια­μορ­φώ­νουν ένα κλίμα στην πο­λι­τι­κή συ­ζή­τη­ση και βοη­θούν στην κλι­μά­κω­ση της εντύ­πω­σης στην κοι­νω­νία για την εν­δε­χό­με­νη επι­λο­γή της ρήξης. Ωστό­σο δεν αρ­κούν. Ο χρό­νος είναι πια πολύ λίγος και πρέ­πει να παρ­θούν απο­φά­σεις.

Ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρες φωνές, απ’ όλο το φάσμα των τά­σε­ων και των από­ψε­ων, ανα­φέ­ρο­νται στην εν­δε­χό­με­νη ανά­γκη προ­σφυ­γής στη γνώμη του λαού σε πε­ρί­πτω­ση πλή­ρους αδιε­ξό­δου, με δη­μο­ψή­φι­σμα ή εκλο­γές. Εντού­τοις, ακόμη κι αν αυτό κρι­θεί εντέ­λει ανα­γκαίο, δεν μπο­ρεί η πο­λι­τι­κή ηγε­σία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ απλώς να ανα­θέ­σει στο λαό να απο­φα­σί­σει. Προη­γεί­ται η δική της από­φα­ση. Και για να εί­μα­στε ακρι­βείς, στην πε­ρί­πτω­ση της Αρι­στε­ράς, του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, προη­γεί­ται η από­φα­ση του κόμ­μα­τος. Είναι επι­βε­βλη­μέ­νο από τις συν­θή­κες να συ­γκλη­θεί άμεσα η Κε­ντρι­κή Επι­τρο­πή του κόμ­μα­τος πριν παρ­θεί οποια­δή­πο­τε ου­σια­στι­κή από­φα­ση σε οποιο­δή­πο­τε άλλο επί­πε­δο. Εκεί θα δοθεί η δυ­να­τό­τη­τα να δια­τυ­πω­θούν όχι γε­νι­κά κα­τευ­θύν­σεις και δί­πο­λα, αλλά απο­λύ­τως συ­γκε­κρι­μέ­να και λε­πτο­με­ρώς οι «κόκ­κι­νες γραμ­μές» και οι άμε­σες επι­λο­γές και κι­νή­σεις που θα ακο­λου­θη­θούν εάν αυτές δεν γί­νουν σε­βα­στές. Εκεί θα δοθεί η δυ­να­τό­τη­τα να εκ­φρα­στούν με πλήρη ευ­θύ­νη όχι μόνο από­ψεις αλλά και επι­λο­γές και συμ­μα­χί­ες που θα κα­θο­ρί­σουν την πο­ρεία του κόμ­μα­τος και της κυ­βέρ­νη­σης. Έφτα­σε η ώρα να δοθεί ο λόγος στο κόμμα!